جمعه, 4 اسفند 1402
عنوان : شرایط انتقال حسابها
توضيحات :             

شرايط انتقال حساب‌ها


 

 

مقدمه

   زماني كه واحد گزارشگر براي اولين بار نظام حسابداري بخش عمومي را مورد استفاده قرار مي­دهد، بايستي حسب مورد ثبت هاي زير را براي انتقال حساب هاي گذشته به كار گيرد. ذكر اين  نكته ضروري است كه انتقال حساب ها بايستي به طور كامل و با تكميل حساب­هاي معين و تفصيلي مربوط انجام شود. براي مثال هنگامي كه واحد گزارشگر حساب پيش­پرداخت سنواتي مربوط به اعتبارات هزينه را منتقل مي­نمايد بايستي حساب پيش­پرداخت بابت عمليات جاري به تفكيك نوع منبع، سال، اشخاص، مشخصات اعتبار و فصول اعتبارات هزينه مشخص شود.

 

ثبت شماره (1): معادل اقلام پيش پرداخت­هاي سنواتي (شامل پيش پرداخت سنواتي، پيش پرداخت اختصاصي سال قبل، پيش پرداخت ابلاغي اختصاصي سال قبل، پيش پرداخت از محل وجوه سنوات قبل، پيش پرداخت از محل وجوه سنوات قبل اختصاصي، پيش­پرداخت از محل سايرمنابع، پيش­پرداخت هداياي خاص و پيش­پرداخت خانه­هاي سازماني) اعم از اعتبارات هزينه­ و اعتبارات تملك دارايي­هاي سرمايه­اي حسب مورد

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

اعتبار هزينه بابت پرداخت‌هاي غير قطعي

**

 

 

اعتبار سرمايهای بابت پرداخت‌هاي غير قطعي

**

 

 

 

 

بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزيــنــه

**

 

 

بـودجـــــــه اعـــــتبار سـرمـايـه‌اي

**

 

پيش پرداخت بابت عمليات جاري

**

 

 

پيش پرداخت بابت عمليات سرمايه­اي

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

 

بديهي است بابت پيش پرداخت ساير منابع، هداياي خاص و خانه هاي سازماني نيازي به ثبت هاي بودجه اي نمي باشد.

لازم به ذكر است كه هنگام انتقال حساب هاي بانكي بايستي هر يك از حساب هاي مذكور معادل حساب هاي متناظر و در مقابل ارزش خالص شناسايي شود.

 

 

ثبت شماره (2): معادل علي الحساب هاي سنواتي(شامل علي الحساب سنواتي، علي الحساب اختصاصي سال قبل، علي الحساب ابلاغي اختصاصي سال قبل، علي الحساب از محل وجوه سنوات قبل، علي الحساب از محل وجوه سنوات قبل اختصاصي، علي الحساب از محل سايرمنابع، علي الحساب هداياي خاص و علي الحساب خانه­هاي سازماني) اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي

 

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

اعتبار هزينه بابت پرداخت‌هاي غير قطعي

**

 

 

اعتبار سرمايه‌ای بابت پرداخت‌هاي غير قطعي

**

 

 

 

 

بـودجـــــــه اعـــــتبار هــزيــنــه

**

 

 

بـودجـــــــه اعـــــتبار سـرمـايـه‌اي

**

 

علي الحساب بابت عمليات جاري

**

 

 

علي الحساب بابت عمليات سرمايه­اي

**

 

 

 

 

ذخـيره علي الحساب بابت عـمليات جـاري

**

 

 

ذخـيـره علی الحـساب بـابـت عمليات سرمایه‌ای

**

بديهي است بابت علي الحساب ساير منابع، هداياي خاص و خانه هاي سازماني نيازي به ثبت هاي بودجه اي نمي باشد.

ثبت شماره (3): معادل پيش پرداخت­هاي موجودي جنسي و كالاي سنواتي (شامل: پيش پرداخت موجودي جنسي و كالاي سنواتي، پيش پرداخت موجودي جنسي و كالاي سنواتي اختصاصي، پيش پرداخت موجودي جنسي و كالاي ابلاغي سنواتي اختصاصي، پيش پرداخت موجودي جنسي و كالاي وجوه مصرف نشده سنواتي، پيش پرداخت موجودي جنسي و كالاي وجوه مصرف نشده سنوات قبل اختصاصي، پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا از محل هداياي خاص و پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا از محل ساير منابع)

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

اعتبار سرمايه بابت پرداخت‌هاي غير قطعي

**

 

 

 

 

بـودجـــــــه اعـــــتبار سـرمـايـه‌اي

**

 

پيش پرداخت مواد و كالا

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

بديهي است بابت پيش پرداخت موجودي جنسي و كالاي ساير منابع و هداياي خاص نيازي به ثبت هاي بودجه اي نمي باشد.

 

ثبت شماره (4): معادل موجودي هاي جنسي و كالاي سنواتي(موجودي جنسي و كالاي سنواتي،موجودي جنسي و كالاي سنواتي اختصاصي، موجودي جنسي و كالاي ابلاغي سنوات قبل اختصاصي، موجودي جنسي و كالاي وجوه مصرف نشده سنوات قبل، موجودي جنسي، كالاي وجوه مصرف نشده سنوات قبل اختصاصي، موجودي جنسي و كالا از محل ساير منابع و موجودي جنسي هداياي خاص)

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

موجودي‌ها طبق طبقه‌بندي اقتصادي دولت

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

ثبت شماره (5): معادل دارايي­هاي در جريان تكميل يا ايجاد سنواتي (دارايي در جريان تكميل يا ايجاد سنواتي، دارايي در جريان تكميل يا ايجاد سنواتي اختصاصي، دارايي در جريان تكميل يا ايجاد ابلاغي اختصاصي سنواتي، دارايي در جريان تكميل يا ايجاد وجوه مصرف نشده سنوات قبل، دارايي در جريان تكميل يا ايجاد وجوه مصرف نشده سنوات قبل اختصاصي، دارايي در جريان تكميل يا ايجاد از محل هداياي خاص و دارايي در جريان تكميل يا ايجاد ساير منابع)

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

دارايي در جريان تكميل

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

 

ثبت شماره (6): معادل اسناد هزينه هاي واخواهي شده سنواتي (اسناد هزينه واخواهي شده سنواتي، اسناد هزينه واخواهي شده اختصاصي سال قبل، اسناد هزينه واخواهي شده ابلاغي اختصاصي سال قبل، اسناد هزينه واخواهي شده وجوه مصرف نشده سنوات قبل، اسناد هزينه واخواهي شده وجوه مصرف نشده سنوات قبل اختصاصي، اسناد هزينه واخواهي شده ابلاغي اختصاصي سال قبل، اسناد هزينه واخواهي شده ساير منابع) اعم از اعتبارات هزينه و اعتبارات تملك دارايي­هاي سرمايه­اي و معادل كسري ابواب­جمعي­هاي سنواتي و كسري ابواب­جمعي هاي برداشتي به موجب احكام صادره سنواتي (كسري ابواب­جمعي سنواتي، كسري ابواب­جمعي اختصاصي سال قبل، كسري ابواب­جمعي ابلاغي اختصاصي سال قبل، كسري ابواب­جمعي وجوه مصرف نشده سنوات قبل، كسري ابواب­جمعي وجوه مصرف نشده سنوات قبل اختصاصي، كسري ابواب­جمعي برداشتي به موجب احكام صادره سنواتي، كسري ابواب­جمعي برداشتي به موجب احكام صادره اختصاصي سال قبل، كسري ابواب­جمعي برداشتي به موجب احكام صادره ابلاغي اختصاصي سال قبل، كسري ابواب­جمعي برداشتي به موجب احكام صادره وجوه مصرف نشده سنوات قبل، كسري ابواب­جمعي برداشتي به موجب احكام صادره وجوه سنوات قبل اختصاصي، كسري ابواب جمعي ساير منابع و كسري ابواب جمعي برداشتي ساير منابع به موجب احكام صادره) اعم از اعتبارات هزينه­اي و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه­اي

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

حساب­ها و اسناد دريافتني- اسناد واخواهي شده هزينه

**

 

 

حساب­ها و اسناد دريافتني- اسناد واخواهي شده سرمايه‌اي

**

 

 

حساب­ها و اسناد دريافتني- كسري ابواب­جمعي هزينه

**

 

 

حساب­ها و اسناد دريافتني- كسري ابواب­جمعي سرمايه‌اي

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

 

ثبت شماره (7): معادل تعهدات پرداختني سنواتي و تعهدات پرداختني سنواتي اختصاصي

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

ارزش خالص

**

 

 

 

 

حساب ها و اسناد پرداختني

**

 

ثبت شماره (8): معادل مطالبات پيمانكار بابت تضمين سنواتي و مطالبات پيمانكار بابت تضمين سنواتي اختصاصي

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

ارزش خالص

**

 

 

 

 

بـدهي بـه خزانه بابت وجـه‌الـضمان

**

 

ثبت شماره (9): معادل حساب­هاي كنترل درآمد، كنترل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي عمومي و كنترل درآمد اختصاصي، كنترل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي اختصاصي  (در سطح تفصيلي به تفكيك وضعيت مطالبات)

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

حساب ها و اسناد دریافتنی

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

   بديهي است معادل تمامي پيش دريافت ها (شامل پيش دريافت درآمد/عوارض و پيش دريافت حقوق گمركي) حساب پيش دريافت درآمد بستانكار و ارزش خالص بدهكار مي شود. 

 

ثبت شماره (10):  معادل حساب دارايي ثابت

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

دارايي‌ها به تفكيك طبقه‌بندي اقتصادي دولت

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

 

ثبت شماره (11):  معادل حساب اموال واحد گزارشگر

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

موجودي‌ها طبق طبقه‌بندي اقتصادي دولت

**

 

 

موجودي‌هاي اماني نزد ساير اشخاص

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

   لازم به ذكر است، در صورت وجود كالاي اماني نزد واحد گزارشگر، بايستي معادل حساب اموال اماني رسيده و طرف حساب آن، حساب انتظامي- موجودي‌هاي اماني ساير اشخاص و طرف حساب مربوط شناسايي شود.

 

ثبت شماره (12):معادل پيش پرداخت اعتبارات اسنادي سنواتي، پيش پرداخت اعتبارات اسنادي ابلاغي سنواتي، پيش پرداخت اعتبارات اسنادي اختصاصي سنواتي و پيش پرداخت اعتبارات اسنادي ابلاغي اختصاصي سنواتي

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

پيش پرداخت اعتبار اسنادي

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

 

ثبت شماره (13): معادل مانده­هاي گروه حساب وجوه سپرده

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

بانک رد وجــــــوه سپـــــــــــــرده

**

 

 

تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب

**

 

 

وجــــــوه سپـــــــــرده نـزد خزانـــــــه*

**

 

 

بانک دریافـــــت وجـــــــوه سپـــــــرده

**

 

 

 

 

دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده  

**

 

 

سپــرده های پــــــرداخـــتنــــــی**

**

* معادل حساب خزانه تمركز وجوه سپرده

** معادل حساب سپرده هاي دريافتي

لازم به ذكر است حساب هاي كسري ابواب جمعي سپرده و كسري ابواب جمعي برداشتي سپرده به موجب احكام صادره در صورت وجود بر اساس ثبت شماره 6 منتقل مي­گردد.

ثبت شماره (14): بابت چك بين راهي

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

وجوه چك‌هاي بين راهي انتقالي به خزانه*

**

 

 

 

 

بدهي بابت چك‌هاي بين راهــــي**

**

* معادل حساب خزانه تمركز وجوه چك هاي بين راهي

** معادل حساب چك هاي بين راهي

 

ثبت شماره (15): بابت وجوه نامشخص

حساب های بدهکار

حساب های بستانکار

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

وجوه نامشخص انتقـالي به خـزانه*

**

 

 

 

 

بدهي بابت وجـــوه نامشـخص**

**

* معادل حساب خزانه تمركز وجوه نامشخص يا خزانه وجوه فاقد مشخصات

** معادل حساب وجوه دريافتي نامشخص يا وجوه فاقد مشخصات دريافتي

 

ثبت شماره (16): بابت تسهيلات مالي دريافتي

ماهيت حساب (بدهکار)

ماهيت حساب (بستانکار)

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

دارایــی در جــریـان تـکـمیـل

**

 

 

موجودي‌ها طبق طبقه‌بندي اقتصادي دولت

**

 

 

پــیــش پــرداخـت بـابـت عمليات سرمایه‌ای

**

 

 

پــیــش پــرداخـت مــواد و کالا

**

 

 

علی الحـساب بـابـت عمليات سرمایه‌ای

**

 

 

 

 

تسهیـلات مـالـی دریـافـتـی بـلنـدمـدت

**

ثبت شماره (17): بابت وجوه اداره شده

حساب های بدهکار

حساب های بستانکار

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

حساب‌ها و اسناد دریافتنی بلندمدت *

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

* معادل اصل وجوه اداره شده واگذار شده كه تاكنون تسويه نشده است.

 

ثبت شماره (18): معادل حساب انتظامي سپرده بلند مدت نزد بانك و طرف حساب آن

حساب های بدهکار

حساب های بستانکار

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

ودایـــع

**

 

 

 

 

ارزش خالص

**

 

ثبت شماره (19): معادل حساب انتظامي تضمينات و طرف حساب آن

حساب های بدهکار

حساب های بستانکار

عنوان حساب معين

مبلغ

عنوان حساب معين

مبلغ

حساب انتظامي- تضمين‌های دریافتی

**

 

 

 

 

طرف حساب انتظامي- تضمين‌های دریافتی

**

 بازگشت               چاپ

logo-samandehi
«تمامي كالاها و خدمات فروشگاه،"ذیحساب" حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. © 1385 - 1395

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8