سه‌شنبه, 8 خرداد 1403
كنفسيوس ' مفهوم دانش نه داشتن آن، بلكه بكار بستن آن است. '

مصوبات هیات دولت

آيين‌نامه اجرايي بند (100) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
آيين نامه اجرايي تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت (2) (نحوه و زمان بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي)
آيين نامه تضمين معاملات دولتي - 1394
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ هيأت وزيران
تسهیلات ذیحسابان
تصویب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي
تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال 1395 (تصویبنامه شماره 29931/ت52982هـ مورخ 13/3/1395
تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰
ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹۳
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1386 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - 1385
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - 1386

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8