دوشنبه, 30 بهمن 1396
كنفسيوس ' مفهوم دانش نه داشتن آن، بلكه بكار بستن آن است. '

دسته بندی اخبار 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8