يکشنبه, 9 مهر 1402
كنفسيوس ' مفهوم دانش نه داشتن آن، بلكه بكار بستن آن است. '


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8