شنبه, 19 آذر 1401
كنفسيوس ' مفهوم دانش نه داشتن آن، بلكه بكار بستن آن است. '

قوانین بودجه ای

ا طبقه‌بندي اقتصادي هزينه هاي دولت
آئين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت ( موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه)
قانون استفساريه بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
قانون اصلاح بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح جزء (1) بند (ح) و الحاق بند (د) به تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
قانون الحاق يك تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم
قانون برنامه 1 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
قانون برنامه 2 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
قانون برنامه 3 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
قانون برنامه 4 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
قانون برنامه 5 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
قانون برنامه 6 توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی - (لایحه) -
قانون برنامه و بودجه كشور
قانون بودجه سال 1385 كل كشور
قانون بودجه سال 1386 كل كشور
قانون بودجه سال 1388 كل كشور
قانون بودجه سال 1389 کل کشور
قانون بودجه سال 1390 کل کشور
قانون بودجه سال 1391 كل كشور
قانون بودجه سال 1392 کل کشور
قانون بودجه سال 1393 کل کشور
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
قانون بودجه سال 1395 کل کشور
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
قانون بودجه سال 1398 کل کشور
قانون بودجه سال 1399 کل کشور
قانون بودجه سال 1400 کل کشور
قانون بودجه سال 1401 کل کشور
قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
قانون سه‌ دوازدهم بودجه سال 92 کل کشور
قانون‌ اصلاح‌ ماده‌143 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌
قانون‌ اصلاح‌ ماده(3) و جداول‌ شماره(4) و (8)قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
قانون‌ الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده(60) اصلاحي‌ قانون‌ برنامه‌ سوم‌
قانون‌ متمم‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1384 كل‌ كشور

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8