شنبه, 19 آذر 1401
كنفسيوس ' مفهوم دانش نه داشتن آن، بلكه بكار بستن آن است. '

جویای کار Add...

                      
  1  نام    2  نام خانوادگي    3  متولد      
                      
  4  تلفن    5  پست الكترونيكي    6  جویای شغل    
                      
  7  مدرك تحصيلي    8  سابقه كاار(به ماه)            
                      
  9  در مورد خود و توانمنديها و رزومه خودتان بنويسيد :            
      
    
    
    
    
    
                      
  ثبت و ارسال فرم

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8