پنج‌شنبه, 7 مرداد 1395

كنفسيوس ' مفهوم دانش نه داشتن آن، بلكه بكار بستن آن است. 'صفحهDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8